در آستانه آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، کمیسیون دانشجویی استان با حضور مدیرکل سیاسی، انتخابات ،تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون دانشجویی استان و اعضاء این کمیسیون در روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.