به گزارش اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمان، رضا اشک از طریق سامانه 111 با مردم استان کرمان سخن می گوید.
این ارتباط در روز سه شنبه 1399/6/18 از ساعت 10 الی 12 به صورت تلفنی برقرار خواهد شد.