دبیر انجمن جوانان استان کرمان در دیدار با مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری که مورخ 96/11/1 انجام شد، گفت: انجمن از سال 82 مجوز گرفته است؛ اما تا انتخابات گذشته فعالیتی نداشته است.
محسن حسنی افزود: به دنبال اخذ مجوز ملی شدن انجمن هستیم تا پس از اخذ مجوز دفاتر خود را ابتدا در شمال استان و سپس در جنوب و پس از آن در برخی استان‌ها راه اندازی کنیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تأکید کرد: اگر روال نشست و گفتگو با احزاب ادامه پیدا کند، باعث نشاط خواهد شد.
حسنی ادامه داد: برگزاری این دیدارها ممکن است برای شما یک وظیفه اداری و سازمانی باشد؛ اما برای احزاب مایه دلگرمی، انگیزه و نیروی محرکه است.