دبیر حزب اعتدال و توسعه در استان کرمان در دیدار با مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در تاریخ 96/9/18 با بیان اینکه برگزاری جلسات با احزاب از سوی اداره کل سیاسی را به فال نیک می‌گیریم، گفت: این نشان دهنده هوش سیاسی این مجموعه است.
رحیم ابوسعیدی گفت: احزاب دارای تفکرات خاص در چارچوب نظام هستند، سلیقه‌های مختلف دارند؛ اما اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و راه رسیدن به آن‌ها ممکن است متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه حزب در کشور ما از سوی مسئولین آن طور که باید پذیرفته نیست، افزود: احزاب، عملکرد حزب پیروز در انتخابات را زیر نظر می‌گیرند و اگر حزب به معنای واقعی وجود داشته باشد ما با پدیده‌ای چون فساد، کمتر روبرو خواهیم شد.
ابوسعیدی با تأکید بر اینکه ما از دولت و نماینده عالی دولت در استان تمکین می‌کنیم، ادامه داد: نقد ما به دولت، نقد دوستانه است نه خصمانه که بخواهند ما را از صحنه خارج کنند.
وی با بیان اینکه ما در سال 92 از خطر بزرگی عبور کردیم، افزود: مجموعه سیاسی دولت می‌تواند با حمایت سیاسی و اجرایی خود نقش مهمی ایفا کند تا دوباره دچار آن خطرها نشویم.