در پی اعتراض رانندگان تانکرهای حمل سوخت استان به اجرای طرح برندسازی شرکت نفت برای توزیع سوخت، جلسه‌ای در 96/8/20 به منظور جلوگیری از بحران توزیع سوخت، به دعوت مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار و راهکارهای اجرای این طرح، بررسی و پیرامون آن تبادل نظر شد.
در پایان حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، گفت: بر اساس جلسه برگزار شده، شرکت نفت بایستی جلساتی برای توجیه رانندگان، پیمانکاران و جایگاه‌داران برگزار و نتیجه آن را به این اداره کل منعکس کند تا در کارگروهی متشکل از کارشناسان موضوع، بررسی‌های لازم برای اجرای طرح مذکور و تصمیم گیری نهایی، به عمل آید.