در دومین روز از هفته پدافند غیرعامل به تاریخ 96/8/7، مانور مدیرت بحران در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎی اداره کل راه آهن کرمان در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣﺮﻳـﻖ و ﺣـﻮادث اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ و به منظور افزایش سطح کیفی آموزشی کارکنان، با حضور مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، مسئولین پدافند غیرعامل استان، اعضای کمیسیون سوانح اداره کل راه آهن، نیروهای آتش نشانی و پلیس، برگزار شد. در این مانور عملیات اطفاء حریق، نجات مصدوم داخل سالن مسافری، خنثی سازی عملیات تروریستی، هدایت سالن از خط خارج شده روی خط و آماده شدن قطار نجات برای عزیمت به محل حادثه، انجام شد.